Transports

Viadi a scola

Regla

Il viadi a scola ei da far a pei ni cul bus da scola.

El bus da scola duei buca vegnir magliau e buiu.

Abonnaments pil bus da scola

Igl abonnament ei adina da prender.

Igl abonnament ei valeivels gl'entir onn da scola per tut ils cuors.

© 2018 Scolas Breil/Brigels